FUNDACJA POLANIA

Fundacja realizuje następujące cele:


1. Cele opiekuńcze:

1) pomoc osobom pochodzenia polskiego i żydowskiego, a także innych

narodowości, szczególnie ofiarom wojny i Holokaustu,

2) pomoc osobom wykluczonym społecznie,

3) pomoc emigrantom i uchodźcom; a także ich rodzinom w całym procesie

emigracji i uchodźstwa,

4) pomoc osobom niepełnosprawnym, wykluczonym i uzależnionym, a także

ich rodzinom,

5) pomoc i wsparcie w pokonywaniu trudności życiowych, w tym:

zaspokajanie potrzeb bytowych.

2. Cele kulturowe:

1) organizowanie imprez kulturalnych,

2) organizowanie koncertów,

3) organizowanie przedstawień teatralnych,

4) organizowanie występów tanecznych,

5) organizowanie wydarzeń kulturalnych na temat obyczajów, tradycji, historii Polski

oraz mniejszości religijnych, narodowych i etnicznych.

3. Cele naukowo-badawcze i oświatowe:

1) edukacja z zakresu historii Polski

2) edukacja z zakresu analizy postaw społecznych;

3) edukacja z zakresu sytuacji mniejszości religijnych, narodowych, grup etnicznych.

FUNDACJA POLANIA